PREMIER FOODS ORD GBP0.10PREMIER FOODS ORD GBP0.10PREMIER FOODS ORD GBP0.10

PREMIER FOODS ORD GBP0.10

Không có giao dịch
Xem siêu biểu đồ

PFD nguyên tắc cơ bản

PREMIER FOODS ORD GBP0.10 tổng quan về cổ tức

Cổ tức của PFD được trả hàng năm. Mức cổ tức tiếp theo trên mỗi cổ phiếu dự kiến là 0.02 GBP, hãy mua trước 27 Tháng 6 để được thanh toán. Tính đến ngày hôm nay, Tỷ lệ Cổ tức (TTM)% là 0.83%