UNILEVER PLC ORD GBP0.031111UNILEVER PLC ORD GBP0.031111UNILEVER PLC ORD GBP0.031111

UNILEVER PLC ORD GBP0.031111

Không có giao dịch
Xem siêu biểu đồ

ULVR nguyên tắc cơ bản

Báo cáo tài chính UNILEVER PLC ORD GBP0.031111, bao gồm doanh thu, chi phí, lãi và lỗ

Tổng doanh thu của ULVR trong nửa năm trước là 25.19 B GBP và thấp hơn 5.54% so với nửa năm trước. Thu nhập ròng của H2 23 là 2.54 B GBP.

‪0,00‬
Tổng Doanh thu
Lãi gộp
Thu nhập hoạt động
Thu nhập trước thuế
Thu nhập ròng
Loại tiền: GBP
TTM
Tổng Doanh thuChỉ số tăng trưởng YoY
Lãi gộpChỉ số tăng trưởng YoY
Thu nhập hoạt độngChỉ số tăng trưởng YoY
Thu nhập trước thuếChỉ số tăng trưởng YoY
Thu nhập ròngChỉ số tăng trưởng YoY
EBITDAChỉ số tăng trưởng YoY
EBITChỉ số tăng trưởng YoY