XLMEDIA PLC ORD USD0.000001

XLM LSE
XLM
XLMEDIA PLC ORD USD0.000001 LSE
 
Không có giao dịch
Thu nhập sắp tới
Lợi nhuận trên mỗi cổ phiếu
Vốn hóa
Tỷ suất Cổ tức
P/E
Thu nhập sắp tới
Lợi nhuận trên mỗi cổ phiếu
Vốn hóa
Tỷ suất Cổ tức
P/E

báo cáo tài chính XLM

Tóm tắt tài chính của XLMEDIA PLC ORD USD0.000001 với tất cả các con số chính

Giá trị vốn hóa thị trường hiện tại của XLM là 79.501M GBP.

Thống kê Thu nhập
Bảng cân đối
Dòng tiền
Thu nhập
Tiếp theo:
Doanh thu