YU GROUP PLC ORD GBP0.005

Không có giao dịch
Xem siêu biểu đồ

YU. nguyên tắc cơ bản

YU GROUP PLC ORD GBP0.005 tổng quan về cổ tức

Cổ tức cuối cùng trên mỗi cổ phiếu là 0.03 GBP. Tính đến ngày hôm nay, Tỷ lệ Cổ tức (TTM)% là 0.48%