SocFin

SOFIN LUXSE
SOFIN
SocFin LUXSE
 
Không có giao dịch
Thu nhập sắp tới
Lợi nhuận trên mỗi cổ phiếu
Vốn hóa
Tỷ suất Cổ tức
P/E
Thu nhập sắp tới
Lợi nhuận trên mỗi cổ phiếu
Vốn hóa
Tỷ suất Cổ tức
P/E

SOFIN nguyên tắc cơ bản

Tóm tắt tài chính của SocFin với tất cả các con số chính

Giá trị vốn hóa thị trường hiện tại của SOFIN là 313.28M EUR. EPS TTM của công ty là 5.68 EUR, tỷ suất cổ tức là 2.73% và P/E là 3.98.

Thu nhập
Tiếp theo:
Doanh thu