CONAFICONAFICONAFI

CONAFI

Không có giao dịch
Xem siêu biểu đồ

CNF nguyên tắc cơ bản

Tổng quan phân tích chi tiết doanh thu CONAFI

Đóng góp lớn nhất vào con số doanh thu là của Italy — năm ngoái quốc gia này đã mang lại CONAFI 2.98 M EUR, và năm trước đó — 5.93 M EUR.

Theo nguồn
Theo quốc gia