CIVITANAVI SYSTEMS

Không có giao dịch
Xem siêu biểu đồ

CNS nguyên tắc cơ bản

CIVITANAVI SYSTEMS tổng quan về cổ tức

Cổ tức của CNS được trả hàng năm. Cổ tức cuối cùng trên mỗi cổ phiếu là 0.13 EUR. Tính đến ngày hôm nay, Tỷ lệ Cổ tức (TTM)% là 2.74%