CCC

CIVITANAVI SYSTEMS

Không có giao dịch
Xem siêu biểu đồ

CNS nguyên tắc cơ bản

Báo cáo tài chính CIVITANAVI SYSTEMS, bao gồm doanh thu, chi phí, lãi và lỗ

Tổng doanh thu của CNS trong nửa năm trước là 23.85 M EUR, cao hơn 12.54% so với nửa năm trước. Thu nhập ròng của H2 23 là 5.35 M EUR.

Q2 '22
Q3 '22
Q4 '22
Q1 '23
Q2 '23
Q3 '23
Q4 '23
‪0.00‬
Tổng Doanh thu
Lãi gộp
Thu nhập hoạt động
Thu nhập trước thuế
Thu nhập ròng
Loại tiền: EUR
Q2 '22
Q3 '22
Q4 '22
Q1 '23
Q2 '23
Q3 '23
Q4 '23
TTM
Tổng Doanh thuChỉ số tăng trưởng YoY
Lãi gộpChỉ số tăng trưởng YoY
Thu nhập hoạt độngChỉ số tăng trưởng YoY
Thu nhập trước thuếChỉ số tăng trưởng YoY
Thu nhập ròngChỉ số tăng trưởng YoY
EBITDAChỉ số tăng trưởng YoY
EBITChỉ số tăng trưởng YoY