DATALOGIC

Không có giao dịch
Xem siêu biểu đồ

DAL nguyên tắc cơ bản

DATALOGIC tổng quan về cổ tức

Cổ tức của DAL được trả hàng năm. Cổ tức cuối cùng trên mỗi cổ phiếu là 0.30 EUR. Tính đến ngày hôm nay, Tỷ lệ Cổ tức (TTM)% là 5.22%