GEFRAN

Không có giao dịch
Xem siêu biểu đồ

GE nguyên tắc cơ bản

GEFRAN tổng quan về cổ tức

Cổ tức của GE được trả hàng năm. Cổ tức cuối cùng trên mỗi cổ phiếu là 0.40 EUR. Tính đến ngày hôm nay, Tỷ lệ Cổ tức (TTM)% là 4.91%