GEFRAN

Không có giao dịch
Xem siêu biểu đồ

GE nguyên tắc cơ bản

Tổng quan phân tích chi tiết doanh thu GEFRAN

Đóng góp lớn nhất vào con số doanh thu là của Italy — năm ngoái quốc gia này đã mang lại GEFRAN 43.21 M EUR, và năm trước đó — 49.44 M EUR.

Theo nguồn
Theo quốc gia