KME GROUP

Không có giao dịch
Xem siêu biểu đồ

KME nguyên tắc cơ bản

Tổng quan phân tích chi tiết doanh thu KME GROUP

Đóng góp lớn nhất vào con số doanh thu là của Châu Âu — năm ngoái quốc gia này đã mang lại KME GROUP 1.02 B EUR.

Theo nguồn
Theo quốc gia