LLL

LEONE FILM GROUP

Không có giao dịch
Xem siêu biểu đồ

LFG nguyên tắc cơ bản

LEONE FILM GROUP tổng quan về cổ tức

Cổ tức của LFG được trả hàng năm. Cổ tức cuối cùng trên mỗi cổ phiếu là 0.09 EUR. Tính đến ngày hôm nay, Tỷ lệ Cổ tức (TTM)% là 5.62%