LUCISANO MEDIA GROUP

Không có giao dịch
Xem siêu biểu đồ

LMG nguyên tắc cơ bản

LUCISANO MEDIA GROUP tổng quan về cổ tức

Cổ tức của LMG được trả hàng năm. Cổ tức cuối cùng trên mỗi cổ phiếu là 0.04 EUR. Tính đến ngày hôm nay, Tỷ lệ Cổ tức (TTM)% là 3.12%