RRR

RES

Không có giao dịch
Xem siêu biểu đồ

RES nguyên tắc cơ bản

RES tổng quan về cổ tức

Cổ tức của RES được trả hàng năm. Mức cổ tức tiếp theo trên mỗi cổ phiếu dự kiến là 0.06 EUR, hãy mua trước 20 Tháng 5 để được thanh toán.