SSS

SACCHERIA F.LLI FRANCESCHETTI

Không có giao dịch
Xem siêu biểu đồ

SAC nguyên tắc cơ bản

SACCHERIA F.LLI FRANCESCHETTI tổng quan về cổ tức

Cổ tức của SAC được trả hàng năm. Cổ tức cuối cùng trên mỗi cổ phiếu là 0.04 EUR. Tính đến ngày hôm nay, Tỷ lệ Cổ tức (TTM)% là 3.47%