MOSCOW CITY TELEPH

MGTS MOEX
MGTS
MOSCOW CITY TELEPH MOEX
 
Không có giao dịch
Thu nhập sắp tới
Lợi nhuận trên mỗi cổ phiếu
Vốn hóa
Tỷ suất Cổ tức
P/E
Thu nhập sắp tới
Lợi nhuận trên mỗi cổ phiếu
Vốn hóa
Tỷ suất Cổ tức
P/E

báo cáo tài chính MGTS

Tóm tắt tài chính của MOSCOW CITY TELEPH với tất cả các con số chính

Giá trị vốn hóa thị trường hiện tại của MGTS là 140.754B RUB.

Thống kê Thu nhập
Bảng cân đối
Dòng tiền
Thu nhập
Tiếp theo:
Doanh thu