MOSCOW EXCHANGE

MOEX MOEX
MOEX
MOSCOW EXCHANGE MOEX
 
Thu nhập sắp tới
Lợi nhuận trên mỗi cổ phiếu
Vốn hóa Thị trường
Tỷ suất Cổ tức
P/E
Thu nhập sắp tới
Lợi nhuận trên mỗi cổ phiếu
Vốn hóa Thị trường
Tỷ suất Cổ tức
P/E

MOEX Biểu đồ Chứng khoán

Đánh giá
Giá trị Doanh nghiệp/EBITDA, TTM
Giá trị Doanh nghiệp, FQ
Vốn hóa thị trường - Cơ bản
Số lượng Nhân viên
Số lượng Cổ đông
Giá/Thu nhập, TTM
Tỷ số Giá/Doanh thu, TTM
Tỷ số Giá/Giá trị sổ sách, FY
Tỷ số Giá/Doanh số, FY
Bảng cân đối
Tỷ số thanh khoản hiện thời, FQ
Nợ trên Vốn chủ sở hữu, FQ
Nợ Thuần, FQ
Tỷ số Thanh khoản nhanh, FQ
Tổng Tài sản, FQ
Tổng Nợ, FQ
Chỉ số Hoạt động
Tỷ số Lợi nhuận trên Tài sản, TTM
Tỷ số lợi nhuận trên Vốn chủ sở hữu, TTM
Hệ số thu nhập trên Vốn đầu tư, TTM
Tỷ lệ Doanh thu trên mỗi Nhân viên, TTM
Lịch sử Giá
Khối lượng trung bình (10 ngày)
Chạy thử nghiệm- 1 năm
Giá - 52 Tuần ở mức Đỉnh
Giá - 52 tuần ở mức Đáy
Cổ tức
Đã Chi trả Cổ tức, FY
Cổ tức trên mỗi Cổ phần, FY
Cổ tức Dự kiến Hàng năm
Tỷ suất Cổ tức
Ký quỹ
Biên lợi nhuận ròng, TTM
Tỷ suất lợi nhuận gộp biên, TTM
Hệ số Biên lợi nhuận hoạt động, TTM
Biên lợi nhuận Trước thuế, TTM
Thống kê Thu nhập
EPS cơ bản, Thu nhập ròng
Chỉ số Lợi nhuận trên một cổ phiếu, Cơ bản, TTM
EBITDA, TTM
Lợi nhuận gộp, FY
EPS cuối năm
Doanh thu cuối năm, FY
Lợi nhuận ròng, FY
Tổng Doanh thu, FY
Dòng Tiền Tự do

Hồ sơ

Khu vực: Tài chính
Công nghiệp: Ngân hàng / Môi giới đầu tư
Moskovskaya Birzha MMVB-RTS PAO (MMVB-RTS OAO) là một sàn giao dịch chứng khoán tích hợp tại Nga cung cấp các tổ chức thương mại điện tử, thanh toán bù trừ và thanh toán cho các dịch vụ giao dịch, dịch vụ lưu ký và thông tin. Công ty cung cấp dịch vụ giao dịch và thanh toán trong các lĩnh vực của thị trường tài chính như thị trường ngoại hối (EX), thị trường trái phiếu liên bang, thị trường các công cụ tài chính phái sinh, thị trường vốn cổ phần bằng tiền mặt, thị trường thu nhập cố định khu vực và doanh nghiệp, thị trường hàng hóa, cũng như thị trường cho các lệnh của tiểu bang và thành phố. Công ty được thành lập từ kết quả của việc sáp nhập giữa MMVB ZAO và RTS OAO. Công ty hoạt động thông qua sáu chi nhánh và ba văn phòng đại diện. Tính đến ngày 27 tháng 2 năm 2013, cổ đông lớn của Công ty là ngân hàng trung ương của Liên bang Nga với số cổ phần là 22,47%. Vào ngày 24 tháng 1 năm 2014, Công ty đã bán toàn bộ cổ phần của mình trong MMVB-IT ZAO.

Tin tức cập nhật