MOSCOWEXCHANGE MOEX

MOEXMOEX
MOEX
MOSCOWEXCHANGEMOEX
 
Không có giao dịch
Thu nhập sắp tới
Lợi nhuận trên mỗi cổ phiếu
Vốn hóa
Tỷ suất Cổ tức
P/E
Thu nhập sắp tới
Lợi nhuận trên mỗi cổ phiếu
Vốn hóa
Tỷ suất Cổ tức
P/E
Đánh giá
Giá trị Doanh nghiệp/EBITDA, TTM
Giá trị Doanh nghiệp, FQ
Vốn hóa thị trường - Cơ bản
Số lượng Nhân viên
Số lượng Cổ đông
Giá/Thu nhập, TTM
Tỷ số Giá/Doanh thu, TTM
Tỷ số Giá/Giá trị sổ sách, FY
Tỷ số Giá/Doanh số, FY
Bảng cân đối
Tỷ số thanh khoản hiện thời, FQ
Nợ trên Vốn chủ sở hữu, FQ
Nợ Thuần, FQ
Tỷ số Thanh khoản nhanh, FQ
Tổng Tài sản, FQ
Tổng Nợ, FQ
Chỉ số Hoạt động
Tỷ số Lợi nhuận trên Tài sản, TTM
Tỷ số lợi nhuận trên Vốn chủ sở hữu, TTM
Hệ số thu nhập trên Vốn đầu tư, TTM
Tỷ lệ Doanh thu trên mỗi Nhân viên, TTM
Lịch sử Giá
Khối lượng trung bình (10 ngày)
Chạy thử nghiệm- 1 năm
Giá - 52 Tuần ở mức Đỉnh
Giá - 52 tuần ở mức Đáy
Cổ tức
Đã Chi trả Cổ tức, FY
Cổ tức trên mỗi Cổ phần, FY
Cổ tức Dự kiến Hàng năm
Tỷ suất Cổ tức
Ký quỹ
Biên lợi nhuận ròng, TTM
Tỷ suất lợi nhuận gộp biên, TTM
Hệ số Biên lợi nhuận hoạt động, TTM
Biên lợi nhuận Trước thuế, TTM
Thống kê Thu nhập
EPS cơ bản, Thu nhập ròng
Chỉ số Lợi nhuận trên một cổ phiếu, Cơ bản, TTM
EBITDA, TTM
Lợi nhuận gộp, FY
EPS cuối năm
Doanh thu cuối năm, FY
Lợi nhuận ròng, FY
Tổng Doanh thu, FY
Dòng Tiền Tự do

Hồ sơ

Khu vực: Finance
Công nghiệp: Investment Banks/Brokers
Sở giao dịch Matxcova MICEX-RTS PJSC điều hành sàn giao dịch chứng khoán Matxcova. Công ty tham gia kinh doanh; dịch vụ bù trừ và thanh toán trên thị trường ngoại tệ; chứng khoán chính phủ và thị trường tiền tệ; thị trường các công cụ tài chính phái sinh; thị trường chứng khoán; thị trường trái phiếu doanh nghiệp và khu vực; Thị trường hàng hóa; và thị trường mua sắm của chính phủ và thành phố. Sở cũng cung cấp tổ chức thương mại điện tử, thanh toán bù trừ và giao dịch, dịch vụ lưu ký và thông tin. Nó cũng tổ chức giao dịch cổ phiếu, trái phiếu, phái sinh, tiền tệ, công cụ thị trường tiền tệ và hàng hóa. Công ty hoạt động thông qua các phân khúc sau: Dịch vụ giao dịch, Dịch vụ thanh toán bù trừ và Dịch vụ lưu ký. Phân khúc Dịch vụ giao dịch bao gồm các dịch vụ giao dịch của tập đoàn về ngoại hối, chứng khoán, các công cụ phái sinh và thị trường tiền tệ, niêm yết và các dịch vụ giao dịch khác. Phân khúc dịch vụ Thanh toán bù trừ chủ yếu bao gồm các dịch vụ thanh toán bù trừ CCP và các dịch vụ thanh toán bù trừ khác. Phân khúc dịch vụ lưu ký bao gồm các dịch vụ lưu ký và thanh toán được cung cấp cho người tham gia trên thị trường trao đổi và thị trường OTC, dịch vụ đăng ký giao dịch OTC (dịch vụ lưu ký), dịch vụ quản lý tài sản thế chấp và dịch vụ thông tin. Công ty được thành lập vào ngày 13 tháng 3 năm 1992 và có trụ sở chính tại Moscow, Nga.