CCC

CHEETAH HOLDINGS BHD

Không có giao dịch
Xem siêu biểu đồ

CHEETAH nguyên tắc cơ bản

Báo cáo tài chính CHEETAH HOLDINGS BHD, bao gồm doanh thu, chi phí, lãi và lỗ

Tổng doanh thu của CHEETAH trong quý trước là40.65 M MYR, và cao hơn 25.93% so với quý trước. Thu nhập ròng của Q3 24 là 5.53 M MYR.

Q1 '23
Q2 '23
Q3 '23
Q4 '23
Q1 '24
Q2 '24
Q3 '24
‪0.00‬
Tổng Doanh thu
Lãi gộp
Thu nhập hoạt động
Thu nhập trước thuế
Thu nhập ròng
Loại tiền: MYR
Q1 '23
Q2 '23
Q3 '23
Q4 '23
Q1 '24
Q2 '24
Q3 '24
TTM
Tổng Doanh thuChỉ số tăng trưởng YoY
Lãi gộpChỉ số tăng trưởng YoY
Thu nhập hoạt độngChỉ số tăng trưởng YoY
Thu nhập trước thuếChỉ số tăng trưởng YoY
Thu nhập ròngChỉ số tăng trưởng YoY
EBITDAChỉ số tăng trưởng YoY
EBITChỉ số tăng trưởng YoY