KEY ASIC BHD

KEYASIC MYX
KEYASIC
KEY ASIC BHD MYX
 
Thu nhập sắp tới
Lợi nhuận trên mỗi cổ phiếu
Vốn hóa Thị trường
Tỷ suất Cổ tức
P/E
Thu nhập sắp tới
Lợi nhuận trên mỗi cổ phiếu
Vốn hóa Thị trường
Tỷ suất Cổ tức
P/E

KEYASIC báo cáo tài chính: Tổng quan

Tóm tắt tài chính của KEY ASIC BHD với tất cả các con số chính

Vốn hóa thị trường hiện tại của KEYASIC là 113.506M.

Thu nhập
Tiếp theo:
Thống kê Thu nhập
Bảng cân đối
Dòng tiền