MEGA FIRST CORPORATION BHD

MFCB MYX
MFCB
MEGA FIRST CORPORATION BHD MYX
 
Thu nhập sắp tới
Lợi nhuận trên mỗi cổ phiếu
Vốn hóa Thị trường
Tỷ suất Cổ tức
P/E
Thu nhập sắp tới
Lợi nhuận trên mỗi cổ phiếu
Vốn hóa Thị trường
Tỷ suất Cổ tức
P/E

MFCB báo cáo tài chính: Tổng quan

Tóm tắt tài chính của MEGA FIRST CORPORATION BHD với tất cả các con số chính

Vốn hóa thị trường hiện tại của MFCB là 3.458B. EPS TTM của công ty là 0.37, lợi tức cổ tức là 1.78%, và P/E là 9.90.

Thu nhập
Tiếp theo:
Thống kê Thu nhập
Bảng cân đối
Dòng tiền