TOYO VENTURES HOLDINGS BERHAD

TOYOVEN MYX
TOYOVEN
TOYO VENTURES HOLDINGS BERHAD MYX
 
Không có giao dịch
Thu nhập sắp tới
Lợi nhuận trên mỗi cổ phiếu
Vốn hóa
Tỷ suất Cổ tức
P/E
Thu nhập sắp tới
Lợi nhuận trên mỗi cổ phiếu
Vốn hóa
Tỷ suất Cổ tức
P/E

báo cáo tài chính TOYOVEN

Tóm tắt tài chính của TOYO VENTURES HOLDINGS BERHAD với tất cả các con số chính

Giá trị vốn hóa thị trường hiện tại của TOYOVEN là 79.449M MYR.

Thống kê Thu nhập
Bảng cân đối
Dòng tiền
Thu nhập
Tiếp theo:
Doanh thu