Senmiao Technology Limited

AIHS NASDAQ
AIHS
Senmiao Technology Limited NASDAQ
 
Không có giao dịch
Thu nhập sắp tới
Lợi nhuận trên mỗi cổ phiếu
Vốn hóa
Tỷ suất Cổ tức
P/E
Thu nhập sắp tới
Lợi nhuận trên mỗi cổ phiếu
Vốn hóa
Tỷ suất Cổ tức
P/E

báo cáo tài chính AIHS

Tóm tắt tài chính của Senmiao Technology Limited với tất cả các con số chính

Giá trị vốn hóa thị trường hiện tại của AIHS là 5.499M USD.

Thống kê Thu nhập
Bảng cân đối
Dòng tiền
Thu nhập
Tiếp theo:
Doanh thu