Senmiao Technology LimitedSenmiao Technology LimitedSenmiao Technology Limited

Senmiao Technology Limited

Không có giao dịch
Xem siêu biểu đồ

AIHS nguyên tắc cơ bản

Tổng quan phân tích chi tiết doanh thu Senmiao Technology Limited

Đóng góp lớn nhất vào con số doanh thu là của Trung Quốc — năm ngoái quốc gia này đã mang lại Senmiao Technology Limited 8.08 M USD, và năm trước đó — 4.91 M USD.

Theo nguồn
Theo quốc gia