B.O.S. Better Online Solutions
BOSC NASDAQ

BOSC
B.O.S. Better Online Solutions NASDAQ
 
Thu nhập sắp tới
Lợi nhuận trên mỗi cổ phiếu
Vốn hóa Thị trường
Tỷ suất Cổ tức
P/E
Thu nhập sắp tới
Lợi nhuận trên mỗi cổ phiếu
Vốn hóa Thị trường
Tỷ suất Cổ tức
P/E

BOSC financial statements

Tóm tắt tài chính của B.O.S. Better Online Solutions với tất cả các con số chính

Vốn hóa thị trường hiện tại của BOSC là 18.023M. EPS TTM của công ty là 0.15, lợi tức cổ tức là 0.00%, và P/E là 23.17.

Thu nhập
Tiếp theo:
Thống kê Thu nhập
Bảng cân đối
Dòng tiền