Grupo Financiero Galicia S.A GGAL

GGALNASDAQ
GGAL
Grupo Financiero Galicia S.ANASDAQ
 
Không có giao dịch
Thu nhập sắp tới
Lợi nhuận trên mỗi cổ phiếu
Vốn hóa
Tỷ suất Cổ tức
P/E
Thu nhập sắp tới
Lợi nhuận trên mỗi cổ phiếu
Vốn hóa
Tỷ suất Cổ tức
P/E
Đánh giá
Giá trị Doanh nghiệp/EBITDA, TTM
Giá trị Doanh nghiệp, FQ
Vốn hóa thị trường - Cơ bản
Số lượng Nhân viên
Số lượng Cổ đông
Giá/Thu nhập, TTM
Tỷ số Giá/Doanh thu, TTM
Tỷ số Giá/Giá trị sổ sách, FY
Tỷ số Giá/Doanh số, FY
Bảng cân đối
Tỷ số thanh khoản hiện thời, FQ
Nợ trên Vốn chủ sở hữu, FQ
Nợ Thuần, FQ
Tỷ số Thanh khoản nhanh, FQ
Tổng Tài sản, FQ
Tổng Nợ, FQ
Chỉ số Hoạt động
Tỷ số Lợi nhuận trên Tài sản, TTM
Tỷ số lợi nhuận trên Vốn chủ sở hữu, TTM
Hệ số thu nhập trên Vốn đầu tư, TTM
Tỷ lệ Doanh thu trên mỗi Nhân viên, TTM
Lịch sử Giá
Khối lượng trung bình (10 ngày)
Chạy thử nghiệm- 1 năm
Giá - 52 Tuần ở mức Đỉnh
Giá - 52 tuần ở mức Đáy
Cổ tức
Đã Chi trả Cổ tức, FY
Cổ tức trên mỗi Cổ phần, FY
Cổ tức Dự kiến Hàng năm
Tỷ suất Cổ tức
Ký quỹ
Biên lợi nhuận ròng, TTM
Tỷ suất lợi nhuận gộp biên, TTM
Hệ số Biên lợi nhuận hoạt động, TTM
Biên lợi nhuận Trước thuế, TTM
Thống kê Thu nhập
EPS cơ bản, Thu nhập ròng
Chỉ số Lợi nhuận trên một cổ phiếu, Cơ bản, TTM
EBITDA, TTM
Lợi nhuận gộp, FY
EPS cuối năm
Doanh thu cuối năm, FY
Lợi nhuận ròng, FY
Tổng Doanh thu, FY
Dòng Tiền Tự do

Hồ sơ

Khu vực: Finance
Công nghiệp: Regional Banks
Grupo Financiero Galicia S.A. (Grupo Financiero Galicia) là một công ty đầu tư dịch vụ tài chính. Các lĩnh vực của Công ty bao gồm Ngân hàng, Thẻ tín dụng Khu vực, CFA, Bảo hiểm và Các doanh nghiệp Khác của Grupo Galicia. Banco de Galicia y Buenos Aires S.A. (Banco Galicia) là công ty con của Công ty. Lĩnh vực kinh doanh ngân hàng đại diện cho một loạt các thiết kế củng cố Banco Galicia với Banco Galicia Uruguay S.A. (Galicia Uruguay). Công ty vận hành phân khúc thẻ tín dụng khu vực thông qua Tarjetas Regionales S.A. và các chi nhánh. Lĩnh vực kinh doanh CFA mở rộng khoản vay cá nhân không bảo đảm cho phân khúc người dân Argentina có thu nhập thấp và trung bình. Công ty vận hành phân khúc bảo hiểm thông qua Sudamericana Holding S.A. và các công ty con. Lĩnh vực Grupo Galicia Khác bao gồm các thành quả của Galicia Warrants S.A., Galicia Administradora de Fondos S.A. Sociedad Gerente de Fondos Comunes de Inversion và Net Investment S.A.