Gulf Resources, Inc.

Không có giao dịch
Xem siêu biểu đồ

GURE nguyên tắc cơ bản

Tổng quan phân tích chi tiết doanh thu Gulf Resources, Inc.

Đóng góp lớn nhất vào con số doanh thu là của Trung Quốc — năm ngoái quốc gia này đã mang lại Gulf Resources, Inc. 66.09 M USD, và năm trước đó — 55.03 M USD.

Theo nguồn
Theo quốc gia