Baijiayun Group Ltd - ClassBaijiayun Group Ltd - ClassBaijiayun Group Ltd - Class

Baijiayun Group Ltd - Class

Không có giao dịch
Xem siêu biểu đồ

RTC nguyên tắc cơ bản

Tổng quan phân tích chi tiết doanh thu Baijiayun Group Ltd - Class

Đóng góp lớn nhất vào con số doanh thu là của Trung Quốc — năm ngoái quốc gia này đã mang lại Baijiayun Group Ltd - Class 82.25 M USD, và năm trước đó — 137.20 M USD.

Theo nguồn
Theo quốc gia