Trái phiếu Kho bạc Ishares 1-3 năm ETF SHY

SHY NASDAQ
SHY
Trái phiếu Kho bạc Ishares 1-3 năm ETF NASDAQ
 
Không có giao dịch
Trước
Mở cửa
Khối lượng
Tỷ suất Cổ tức
Trước
Mở cửa
Khối lượng
Tỷ suất Cổ tức

Hồ sơ

Khu vực: Hỗn hợp
Công nghiệp: Ủy thác đầu tư / Quỹ hỗ trợ
Tỷ suất Cổ tức: 0.43%

Các Mã liên quan

CBOE 10 YR TREASURY NOTE YIELD
 
   
Trái phiếu Chính phủ Hoa Kỳ 10 năm
 
   
Trái phiếu Chính phủ Hoa Kỳ 2 năm
 
   
iShares U.S. Treasury Bond ETF
 
   
Trái phiếu Chính phủ Hoa Kỳ 5 năm