VCI Global Limited

Không có giao dịch
Xem siêu biểu đồ

VCIG nguyên tắc cơ bản

VCI Global Limited tổng quan về cổ tức

Cổ tức của VCIG được trả hàng năm. Cổ tức cuối cùng trên mỗi cổ phiếu là 0.01 USD. Tính đến ngày hôm nay, Tỷ lệ Cổ tức (TTM)% là 0.00%