DGTL HOLDINGS INC
DGTL NEO

DGTL
DGTL HOLDINGS INC NEO
 
Thu nhập sắp tới
Lợi nhuận trên mỗi cổ phiếu
Vốn hóa Thị trường
Tỷ suất Cổ tức
P/E
Thu nhập sắp tới
Lợi nhuận trên mỗi cổ phiếu
Vốn hóa Thị trường
Tỷ suất Cổ tức
P/E

DGTL financial statements

Tóm tắt tài chính của DGTL HOLDINGS INC với tất cả các con số chính

Vốn hóa thị trường hiện tại của DGTL là 13.887M.

Thu nhập
Tiếp theo:
Thống kê Thu nhập
Bảng cân đối
Dòng tiền