AQUAPOZ

Không có giao dịch
Xem siêu biểu đồ

AQA nguyên tắc cơ bản

AQUAPOZ tổng quan về cổ tức

Cổ tức của AQA được trả hàng năm. Cổ tức cuối cùng trên mỗi cổ phiếu là 0.23 PLN. Tính đến ngày hôm nay, Tỷ lệ Cổ tức (TTM)% là 2.21%