AQUABB

Không có giao dịch
Xem siêu biểu đồ

AQU nguyên tắc cơ bản

Tổng quan phân tích chi tiết doanh thu AQUABB

Đóng góp lớn nhất vào con số doanh thu là của Ba Lan — năm ngoái quốc gia này đã mang lại AQUABB 161.01 M PLN, và năm trước đó — 160.79 M PLN.

Theo nguồn
Theo quốc gia