MPL VERBUMMPL VERBUMMPL VERBUM

MPL VERBUM

Không có giao dịch
Xem siêu biểu đồ

VER nguyên tắc cơ bản

MPL VERBUM tổng quan về cổ tức

Cổ tức của VER được trả hàng năm. Cổ tức cuối cùng trên mỗi cổ phiếu là 0.15 PLN.