ADVANCED ENZYME TEADVANCED ENZYME TEADVANCED ENZYME TE

ADVANCED ENZYME TE

Không có giao dịch
Xem siêu biểu đồ

ADVENZYMES nguyên tắc cơ bản

Báo cáo tài chính ADVANCED ENZYME TE, bao gồm doanh thu, chi phí, lãi và lỗ

Tổng doanh thu của ADVENZYMES trong quý trước là 1.58 B INR, và thấp hơn 1.94% so với quý trước. Thu nhập ròng của Q4 23 là 283.11 M INR.

Q2 '22
Q3 '22
Q4 '22
Q1 '23
Q2 '23
Q3 '23
Q4 '23
‪0.00‬
Tổng Doanh thu
Lãi gộp
Thu nhập hoạt động
Thu nhập trước thuế
Thu nhập ròng
Loại tiền: INR
Q2 '22
Q3 '22
Q4 '22
Q1 '23
Q2 '23
Q3 '23
Q4 '23
TTM
Tổng Doanh thuChỉ số tăng trưởng YoY
Lãi gộpChỉ số tăng trưởng YoY
Thu nhập hoạt độngChỉ số tăng trưởng YoY
Thu nhập trước thuếChỉ số tăng trưởng YoY
Thu nhập ròngChỉ số tăng trưởng YoY
EBITDAChỉ số tăng trưởng YoY
EBITChỉ số tăng trưởng YoY