CREDITACCESS GRAME

CREDITACCNSE
CREDITACC
CREDITACCESS GRAMENSE
 
Không có giao dịch
Thu nhập sắp tới
Lợi nhuận trên mỗi cổ phiếu
Vốn hóa
Tỷ suất Cổ tức
P/E
Thu nhập sắp tới
Lợi nhuận trên mỗi cổ phiếu
Vốn hóa
Tỷ suất Cổ tức
P/E

CREDITACC nguyên tắc cơ bản

Lợi nhuận và doanh thu CREDITACCESS GRAME

Lợi nhuận của CREDITACC trong quý trước là 11.30 INR trong khi ước tính là 10.40 INR, chiếm 8.65 % bất ngờ. Doanh thu của công ty trong cùng kỳ lên tới 5.41B INR mặc dù con số ước tính là 5.37B INR. Thu nhập ước tính cho quý tiếp theo là 11.60 INR và doanh thu dự kiến sẽ đạt đến 5.84B INR. Ngoài ra, hãy xem các thay đổi hàng năm theo thời gian để có bức tranh toàn cảnh hơn về lợi nhuận và động lực doanh thu của CREDITACC.

Thu nhập
Đã báo cáo
Ước tính
Đã báo cáo
Ước tính
Ngạc nhiên
Doanh thu
Đã báo cáo
Ước tính
Đã báo cáo
Ước tính
Ngạc nhiên