GVK POWER & INFRAS
GVKPIL NSE

GVKPIL
GVK POWER & INFRAS NSE
 
Thu nhập sắp tới
Lợi nhuận trên mỗi cổ phiếu
Vốn hóa Thị trường
Tỷ suất Cổ tức
P/E
Thu nhập sắp tới
Lợi nhuận trên mỗi cổ phiếu
Vốn hóa Thị trường
Tỷ suất Cổ tức
P/E

Báo cáo tài chính

Tóm tắt tài chính của GVK POWER & INFRAS với tất cả các con số chính

Vốn hóa thị trường hiện tại của GVKPIL là 4.295B.

Thu nhập
Tiếp theo:
Thống kê Thu nhập
Bảng cân đối
Dòng tiền