III

INTEGRATED PERSONN

Không có giao dịch
Xem siêu biểu đồ

IPSL nguyên tắc cơ bản

Các số liệu thống kê và tỷ lệ tài chính chính INTEGRATED PERSONN.

Tỷ lệ giá trên doanh số của IPSL là 0.67. Công ty có tỷ lệ Giá trị doanh nghiệp trên EBITDA là 15.22. Kể từ 2022, họ đã tuyển dụng 143.00 người.

Chỉ số
‪0.00‬
Hệ số giá trên thu nhập
Hệ số giá trên dòng tiền
Loại tiền: INR
Hiện tại
Chỉ số chính
Tỷ lệ định giá
Tỷ suất lợi nhuận
Chỉ số thanh khoản
Hệ số thanh toán nợ