MADHYA BHARAT AGRO P. LTD

MBAPL NSE
MBAPL
MADHYA BHARAT AGRO P. LTD NSE
 
Thu nhập sắp tới
Lợi nhuận trên mỗi cổ phiếu
Vốn hóa Thị trường
Tỷ suất Cổ tức
P/E
Thu nhập sắp tới
Lợi nhuận trên mỗi cổ phiếu
Vốn hóa Thị trường
Tỷ suất Cổ tức
P/E

MBAPL báo cáo tài chính: Thống kê Thu nhập

Báo cáo tài chính MADHYA BHARAT AGRO P. LTD, bao gồm doanh thu, chi phí, lãi và lỗ

Tổng doanh thu của MBAPL trong quý trước là 673.16M và cao hơn 35.72% so với quý trước. Thu nhập ròng của Q1 21 là 82.87M.

TTM
Lãi gộp
Tổng Doanh thu
Giá vốn Hàng hóa
Chi phí hoạt động (không bao gồm giá vốn hàng bán)
Thu nhập hoạt động
Tổng thu nhập phi doanh nghiệp
Thu nhập trước thuế
Lợi nhuận cổ phần
Thuế
Lợi ích không kiểm soát/thiểu số
Thu nhập/chi phí khác sau thuế
Thu nhập ròng trước khi ngừng hoạt động
Hoạt động bị chấm dứt
Thu nhập ròng
Điều chỉnh độ pha loãng
Cổ tức ưu đãi
Thu nhập ròng pha loãng có sẵn cho các cổ đông phổ thông
EPS cơ bản
EPS pha loãng
Số cổ phiếu cơ bản trung bình đang lưu hành
Cổ phiếu đang lưu hành
EBITDA
EBIT
Tổng Chi phí Hoạt động