OIL & NATURAL GAS ONGC

ONGC NSE
ONGC
OIL & NATURAL GAS NSE
 
Không có giao dịch
Thu nhập sắp tới
Lợi nhuận trên mỗi cổ phiếu
Vốn hóa
Tỷ suất Cổ tức
P/E
Thu nhập sắp tới
Lợi nhuận trên mỗi cổ phiếu
Vốn hóa
Tỷ suất Cổ tức
P/E
Đánh giá
Giá trị Doanh nghiệp/EBITDA, TTM
Giá trị Doanh nghiệp, FQ
Vốn hóa thị trường - Cơ bản
Số lượng Nhân viên
Số lượng Cổ đông
Giá/Thu nhập, TTM
Tỷ số Giá/Doanh thu, TTM
Tỷ số Giá/Giá trị sổ sách, FY
Tỷ số Giá/Doanh số, FY
Bảng cân đối
Tỷ số thanh khoản hiện thời, FQ
Nợ trên Vốn chủ sở hữu, FQ
Nợ Thuần, FQ
Tỷ số Thanh khoản nhanh, FQ
Tổng Tài sản, FQ
Tổng Nợ, FQ
Chỉ số Hoạt động
Tỷ số Lợi nhuận trên Tài sản, TTM
Tỷ số lợi nhuận trên Vốn chủ sở hữu, TTM
Hệ số thu nhập trên Vốn đầu tư, TTM
Tỷ lệ Doanh thu trên mỗi Nhân viên, TTM
Lịch sử Giá
Khối lượng trung bình (10 ngày)
Chạy thử nghiệm- 1 năm
Giá - 52 Tuần ở mức Đỉnh
Giá - 52 tuần ở mức Đáy
Cổ tức
Đã Chi trả Cổ tức, FY
Cổ tức trên mỗi Cổ phần, FY
Cổ tức Dự kiến Hàng năm
Tỷ suất Cổ tức
Ký quỹ
Biên lợi nhuận ròng, TTM
Tỷ suất lợi nhuận gộp biên, TTM
Hệ số Biên lợi nhuận hoạt động, TTM
Biên lợi nhuận Trước thuế, TTM
Thống kê Thu nhập
EPS cơ bản, Thu nhập ròng
Chỉ số Lợi nhuận trên một cổ phiếu, Cơ bản, TTM
EBITDA, TTM
Lợi nhuận gộp, FY
EPS cuối năm
Doanh thu cuối năm, FY
Lợi nhuận ròng, FY
Tổng Doanh thu, FY
Dòng Tiền Tự do

Hồ sơ

Khu vực: Năng lượng Mỏ
Công nghiệp: Dầu
Tổng công ty thăm dò và khai thác Dầu mỏ và Khí thiên nhiên ONGC là một công ty năng lượng toàn cầu. Công ty hoạt động trong lĩnh vực thăm dò, khai thác và sản xuất dầu thô và khí tự nhiên. Các lĩnh vực của Công ty bao gồm Thăm dò & Sản xuất (E&P) và Lọc dầu. Các phân khúc địa lý của Công ty bao gồm các hoạt động theo hai loại: Ở Ấn Độ, bao gồm cả Trên bờ và Ngoài khơi, và Bên ngoài Ấn Độ. Các lĩnh vực kinh doanh của Công ty bao gồm nhiều lĩnh vực khác nhau như dịch vụ dầu khí, vận chuyển dầu mỏ và khí tự nhiên, sản xuất các sản phẩm giá trị gia tăng như Khí Dầu mỏ hỏa lỏng (LPG), Naphtha, Lọc dầu, Hoá dầu, Điện, nguồn năng lượng thay thế và phi truyền thống. Các công ty con của Công ty bao gồm Công ty TNHH ONGC Videsh (OVL), Công ty TNHH Lọc Hóa dầu Mangalore (MRPL) và Công ty TNHH Hóa dầu ONGC Mangalore. Trữ lượng dầu khí của Công ty nằm ở các quốc gia Nga, Colombia, Việt Nam, Brazil và Venezuela.