RELIANCE INDS
RELIANCE NSE

RELIANCE
RELIANCE INDS NSE
 
Thu nhập sắp tới
Lợi nhuận trên mỗi cổ phiếu
Vốn hóa Thị trường
Tỷ suất Cổ tức
P/E
Thu nhập sắp tới
Lợi nhuận trên mỗi cổ phiếu
Vốn hóa Thị trường
Tỷ suất Cổ tức
P/E

RELIANCE Biểu đồ Chứng khoán

Đánh giá
Giá trị Doanh nghiệp/EBITDA, TTM
Giá trị Doanh nghiệp, FQ
Vốn hóa thị trường - Cơ bản
Số lượng Nhân viên
Số lượng Cổ đông
Giá/Thu nhập, TTM
Tỷ số Giá/Doanh thu, TTM
Tỷ số Giá/Giá trị sổ sách, FY
Tỷ số Giá/Doanh số, FY
Bảng cân đối
Tỷ số thanh khoản hiện thời, FQ
Nợ trên Vốn chủ sở hữu, FQ
Nợ Thuần, FQ
Tỷ số Thanh khoản nhanh, FQ
Tổng Tài sản, FQ
Tổng Nợ, FQ
Chỉ số Hoạt động
Tỷ số Lợi nhuận trên Tài sản, TTM
Tỷ số lợi nhuận trên Vốn chủ sở hữu, TTM
Hệ số thu nhập trên Vốn đầu tư, TTM
Tỷ lệ Doanh thu trên mỗi Nhân viên, TTM
Lịch sử Giá
Khối lượng trung bình (10 ngày)
Chạy thử nghiệm- 1 năm
Giá - 52 Tuần ở mức Đỉnh
Giá - 52 tuần ở mức Đáy
Cổ tức
Đã Chi trả Cổ tức, FY
Cổ tức trên mỗi Cổ phần, FY
Cổ tức Dự kiến Hàng năm
Tỷ suất Cổ tức
Ký quỹ
Biên lợi nhuận ròng, TTM
Tỷ suất lợi nhuận gộp biên, TTM
Hệ số Biên lợi nhuận hoạt động, TTM
Biên lợi nhuận Trước thuế, TTM
Thống kê Thu nhập
EPS cơ bản, Thu nhập ròng
Chỉ số Lợi nhuận trên một cổ phiếu, Cơ bản, TTM
EBITDA, TTM
Lợi nhuận gộp, FY
EPS cuối năm
Doanh thu cuối năm, FY
Lợi nhuận ròng, FY
Tổng Doanh thu, FY
Dòng Tiền Tự do

Hồ sơ

Khu vực: Năng lượng Mỏ
Công nghiệp: Lọc/Tiếp thị Dầu khí
Công ty TNHH Reliance Industries hoạt động trong lĩnh vực lọc dầu, bao gồm sản xuất các sản phẩm dầu mỏ tinh chế và hóa dầu, bao gồm sản xuất hóa chất cơ bản, phân bón và hợp chất nitơ, cao su nhựa và cao su tổng hợp. Các lĩnh vực của Công ty bao gồm Lọc dầu, Hoá dầu, Dầu khí, Chuỗi Bán lẻ và các lĩnh vực khác. Lĩnh vực Lọc dầu bao gồm các hoạt động sản xuất và tiếp thị các sản phẩm dầu mỏ. Lĩnh vực Hóa dầu bao gồm các hoạt động sản xuất và tiếp thị các sản phẩm hóa dầu, bao gồm polyethylene, polypropylene, polyvinyl clorua, cao su butadiene butadien, butadiene, acrylonitril, soda caustic và polyethylene terephthalate. Lĩnh vực Dầu khí bao gồm khai thác, phát triển và sản xuất dầu thô và khí đốt tự nhiên. Lĩnh vực Chuỗi Bán lẻ bao gồm doanh nghiệp chuỗi bán lẻ ở Ấn Độ. Lĩnh vực Khác bao gồm ngành dệt, phát triển Đặc khu Kinh tế (SEZ), kinh doanh viễn thông hoặc băng rộng và phương tiện truyền thông.

Tin tức