E.A.CABLES LTDE.A.CABLES LTDE.A.CABLES LTD

E.A.CABLES LTD

Không có giao dịch
Xem siêu biểu đồ

CABL nguyên tắc cơ bản

Tổng quan phân tích chi tiết doanh thu E.A.CABLES LTD

Đóng góp lớn nhất vào con số doanh thu là của Kenya and Uganda — năm ngoái quốc gia này đã mang lại E.A.CABLES LTD 2.32 B KES, và năm trước đó — 2.21 B KES.

Theo nguồn
Theo quốc gia