CONSOLIDATED HALLMARK INSURANCE PLC

CHIPLC NSENG
CHIPLC
CONSOLIDATED HALLMARK INSURANCE PLC NSENG
 
Thu nhập sắp tới
Lợi nhuận trên mỗi cổ phiếu
Vốn hóa Thị trường
Tỷ suất Cổ tức
P/E
Thu nhập sắp tới
Lợi nhuận trên mỗi cổ phiếu
Vốn hóa Thị trường
Tỷ suất Cổ tức
P/E

báo cáo tài chính CHIPLC

Tóm tắt tài chính của CONSOLIDATED HALLMARK INSURANCE PLC với tất cả các con số chính

Giá trị vốn hóa thị trường hiện tại của CHIPLC là 6.958B NGN. EPS TTM của công ty là 0.08 NGN, tỷ suất cổ tức là 0.00% và P/E là 7.91.

Thu nhập
Tiếp theo:
Thống kê Thu nhập
Bảng cân đối
Dòng tiền