CONOIL PLCCONOIL PLCCONOIL PLC

CONOIL PLC

Không có giao dịch
Xem siêu biểu đồ

CONOIL nguyên tắc cơ bản

CONOIL PLC tổng quan về cổ tức

Cổ tức của CONOIL được trả hàng năm. Cổ tức cuối cùng trên mỗi cổ phiếu là 2.50 NGN. Tính đến ngày hôm nay, Tỷ lệ Cổ tức (TTM)% là 2.58%