GALAXO SMITHKLINE CONSUMER PLC - NIGERIA

Không có giao dịch
Xem siêu biểu đồ

GLAXOSMITH nguyên tắc cơ bản

GALAXO SMITHKLINE CONSUMER PLC - NIGERIA tổng quan về cổ tức

Cổ tức của GLAXOSMITH được trả hàng năm. Cổ tức cuối cùng trên mỗi cổ phiếu là 0.55 NGN. Tính đến ngày hôm nay, Tỷ lệ Cổ tức (TTM)% là 3.24%