GALAXO SMITHKLINE CONSUMER PLC - NIGERIA

Không có giao dịch
Xem siêu biểu đồ

GLAXOSMITH nguyên tắc cơ bản

Tổng quan phân tích chi tiết doanh thu GALAXO SMITHKLINE CONSUMER PLC - NIGERIA

Đóng góp lớn nhất vào con số doanh thu là của Nigeria — năm ngoái quốc gia này đã mang lại GALAXO SMITHKLINE CONSUMER PLC - NIGERIA 25.38 B NGN, và năm trước đó — 22.30 B NGN.

Theo nguồn
Theo quốc gia