HONEYWELL FLOUR MILLS PLC
HONYFLOUR NSENG

HONYFLOUR
HONEYWELL FLOUR MILLS PLC NSENG
 
Thu nhập sắp tới
Lợi nhuận trên mỗi cổ phiếu
Vốn hóa Thị trường
Tỷ suất Cổ tức
P/E
Thu nhập sắp tới
Lợi nhuận trên mỗi cổ phiếu
Vốn hóa Thị trường
Tỷ suất Cổ tức
P/E

HONYFLOUR financial statements

Tóm tắt tài chính của HONEYWELL FLOUR MILLS PLC với tất cả các con số chính

Vốn hóa thị trường hiện tại của HONYFLOUR là 30.928B.

Thu nhập
Tiếp theo:
Thống kê Thu nhập
Bảng cân đối
Dòng tiền