NPF MICROFINANCE BANK PLC
NPFMCRFBK NSENG

NPFMCRFBK
NPF MICROFINANCE BANK PLC NSENG
 
Thu nhập sắp tới
Lợi nhuận trên mỗi cổ phiếu
Vốn hóa Thị trường
Tỷ suất Cổ tức
P/E
Thu nhập sắp tới
Lợi nhuận trên mỗi cổ phiếu
Vốn hóa Thị trường
Tỷ suất Cổ tức
P/E

Báo cáo tài chính

Tóm tắt tài chính của NPF MICROFINANCE BANK PLC với tất cả các con số chính

Vốn hóa thị trường hiện tại của NPFMCRFBK là 7.546B. EPS TTM của công ty là 0.32, lợi tức cổ tức là 12.12%, và P/E là 5.15.

Thu nhập
Tiếp theo:
Thống kê Thu nhập
Bảng cân đối
Dòng tiền