R T BRISCOE PLC

Không có giao dịch
Xem siêu biểu đồ

RTBRISCOE nguyên tắc cơ bản

Tổng quan phân tích chi tiết doanh thu R T BRISCOE PLC

Đóng góp lớn nhất vào con số doanh thu là của Nigeria — năm ngoái quốc gia này đã mang lại R T BRISCOE PLC 17.88 B NGN, và năm trước đó — 11.90 B NGN.

Theo nguồn
Theo quốc gia