SCOA NIGERIA PLC

Không có giao dịch
Xem siêu biểu đồ

SCOA nguyên tắc cơ bản

Tổng quan phân tích chi tiết doanh thu SCOA NIGERIA PLC

Đóng góp lớn nhất vào con số doanh thu là của Nigeria — năm ngoái quốc gia này đã mang lại SCOA NIGERIA PLC 4.03 B NGN, và năm trước đó — 15.81 B NGN.

Theo nguồn
Theo quốc gia